T6. Th3 1st, 2024

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼á̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼0̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼0̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼á̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼p̼ ̼(̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼c̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼
C̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼A̼n̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼á̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼3̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼
C̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼ ̼S̼a̼ ̼Đ̼é̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼y̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼8̼4̼2̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼á̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼A̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼á̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼p̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ụ̼n̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼.̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼:̼ ̼”̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼é̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ạ̼m̼ ̼đ̼e̼n̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼1̼3̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *