CN. Th3 3rd, 2024

Mẹ ʀ.ᴜ.ộ.ᴛ ʙé V.A ʙứᴄ xúᴄ ᴄʜỉ ᴛʀí.ᴄʜ ᴛộɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴀ ᴛʜứ đượᴄ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴄũ, ʟàᴍ đơɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ đề ɴɢʜị xử ᴍứᴄ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ

Cʜị Nɢᴜʏễɴ Tʜị H. (ᴍẹ ʀ.ᴜ.ộ.ᴛ ʙé V.A) ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙảɴ áɴ 8 ɴăᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ ᴄũ ʟà ǫᴜá ɴʜẹ, ᴄʜưᴀ ᴘʜảɴ áɴʜ đúɴɢ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴛ.ộ.ɪ ᴘ.ʜ.ạ.ᴍ. Vì ᴠậʏ đã ʟàᴍ đơɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ, đề ɴɢʜị ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛ.ộ.ɪ ᴅᴀɴʜ ᴄủᴀ Tʜáɪ sᴀɴɢ ᴛộɪ ʟấʏ đɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

1 ᴛᴜầɴ sᴀᴜ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ ᴅ.ì ɢʜ.ẻ Nɢᴜʏễɴ Võ Qᴜỳɴʜ Tʀᴀɴɢ ᴠà ᴄʜᴀ ʀ.ᴜ.ộ.ᴛ Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ʙé ɢáɪ 8 ᴛᴜổɪ. Mặᴄ ᴅù HĐXX đã ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ Tʜáɪ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ sự ʀᴀ đɪ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ɢáɪ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴠẫɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛộɪ ᴄủᴀ ʙị ᴄáᴏ ᴛʜàɴʜ ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ ɢɪốɴɢ ᴛộɪ ᴄủᴀ Tʀᴀɴɢ.

Mớɪ đâʏ, ᴍẹ ʀ.ᴜ.ộ.ᴛ ᴄủᴀ ʙé V.A đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʟàᴍ đơɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛòᴀ ᴛᴜʏêɴ áɴ Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ 8 ɴăᴍ ᴛù ɢɪᴀᴍ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ sơ ᴛʜẩᴍ ᴛʀướᴄ đó, ᴄʜị Nɢᴜʏễɴ Tʜị H. xɪɴ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴠì ʟý ᴅᴏ sứᴄ ᴋʜỏᴇ. Tʀᴏɴɢ đơɴ, ᴄʜị H. ɴʜấɴ ᴍạɴʜ sự ᴠô ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴍộᴛ đấɴɢ sɪɴʜ ᴛʜàɴʜ. Dù đã ʟʏ ʜôɴ ᴠợ ᴄũ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴠì ʟý ᴅᴏ ɴàʏ ᴍà ᴛʜảɴ ɴʜɪêɴ ᴅᴜɴɢ ᴛúɴɢ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ Tʀᴀɴɢ ʀᴀ ᴛᴀʏ. Mẹ ʙé ɢáɪ 8 ᴛᴜổɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ɴếᴜ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴄó sự đồɴɢ ý ᴄủᴀ Tʜáɪ ᴛʜì ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ Tʀᴀɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ. Mẹ ʙé ʙàʏ ᴛỏ, ᴍứᴄ áɴ 8 ɴăᴍ ʟà ǫᴜá ɴʜẹ, ᴄʜưᴀ ᴘʜảɴ áɴʜ đúɴɢ ᴛ.ộ.ɪ ᴛʀạɴɢ ᴠà ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴄũ ɴêɴ đề ɴɢʜị ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛộɪ ᴛʀạɴɢ để ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ ᴅ.ì ɢ.ʜ.ẻ ǫᴜỳɴʜ Tʀᴀɴɢ. Rɪêɴɢ ᴠề ᴍứᴄ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴄʜᴏ ᴛɪểᴜ ᴛᴀᴍ, ᴄʜị H ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị ᴄấᴘ ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ ɢɪữ ɴɢᴜʏêɴ.

Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ ʟà ᴄʜᴀ đẻ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ Nɢᴜʏễɴ Tʜáɪ V.A., ɴʜưɴɢ đã (…) đᴀɴɢ ᴛâᴍ ᴄùɴɢ ʙị ᴄáᴏ Nɢᴜʏễɴ Võ Qᴜỳɴʜ Tʀᴀɴɢ ᴅùɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴠ.ế.ᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể. Cáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴘʜảɪ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ý ᴄʜí ᴛʜì ᴍớɪ ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ sử ᴅụɴɢ đồ ᴠậᴛ ᴛáᴄ độɴɢ ᴄʜáᴜ. Nếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó sự đồɴɢ ý ᴄủᴀ Tʜáɪ ᴛʜì ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ Tʀᴀɴɢ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄơ ʜộɪ xᴜốɴɢ ᴛᴀʏ ᴄʜáᴜ.

Tôɪ ᴛʜấʏ ʀằɴɢ ʜìɴʜ ᴘ.ʜ.ạ.ᴛ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ ʟà ǫᴜá ɴʜẹ, ᴄʜưᴀ ᴛʜể ʜɪệɴ sự ɴɢʜɪêᴍ ᴍɪɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠà ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ Tʜáɪ. Cᴏɴ ᴛôɪ ǫᴜᴀ đờɪ ᴛʜì ᴄả ʜᴀɪ ʙị ᴄáᴏ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴠề ᴛộɪ ʟấʏ đɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 123 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự, ᴄʜị Nɢᴜʏễɴ Tʜị H. (ᴍẹ ᴄʜáᴜ V.A.) ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ᴛʀᴏɴɢ đơɴ.

Tʀướᴄ đó, ᴅư ʟᴜậɴ ᴛừɴɢ đồɴɢ ᴄảᴍ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ é.ᴏ ʟ.ᴇ ᴄủᴀ ᴄʜị H. ᴄʜị ʜ ᴠà Tʜáɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ᴛừ ɴăᴍ 2011 ɴʜưɴɢ đếɴ ɴăᴍ 2020 ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄʜồɴɢ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ. Cʜị H. đượᴄ ᴛòᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ᴄòɴ ʙé V.A. đượᴄ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ôɴɢ Tʜáɪ ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴜốᴛ ɴăᴍ 2021, Tʜáɪ ᴠà Tʀᴀɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄ.ả.ɴ ᴛʀở ᴄʜị ʜ ᴠà ʙé V.A ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ.Lầɴ ɢặᴘ ɢầɴ ɴʜấᴛ ʟà ᴠàᴏ 12/2020.

Kể ʟạɪ ɢɪâʏ ᴘʜúᴛ ɢặᴘ ᴄᴏɴ ʟầɴ ᴄᴜốɪ, ᴄʜị ʜ ʀơɪ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴄʜɪᴀ sẻ: Lầɴ ᴄᴜốɪ ôᴍ ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ, ᴅù ᴄơ ᴛʜể ɴʜɪềᴜ ᴠ.ế.ᴛ ᴛʜư.ơɴɢ ɴʜưɴɢ ɢươɴɢ ᴍặᴛ ᴄᴏɴ ᴠẫɴ đẹᴘ ʟắᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋý ứᴄ ᴍìɴʜ, ᴄᴏɴ xɪɴʜ ɴʜư ᴍộᴛ ᴛʜɪêɴ ᴛʜầɴ.

Vì ᴛʜế, xɪɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ đừɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ đ.ᴀ.ᴜ ʟòɴɢ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ, ᴍỗɪ ʟầɴ ᴠô ᴛìɴʜ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴛɪᴍ ᴛôɪ ɴɢʜ.ẹɴ ʟạɪ, ᴋʜôɴɢ sᴀᴏ ᴛʜở ɴổɪ.

Hơɴ ɴữᴀ, ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ V.A. ᴄòɴ ǫᴜá ɴʜỏ để ʜɪểᴜ ᴄʜᴜʏệɴ. Tʜậᴛ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ sẽ ʀᴀ sᴀᴏ ɴếᴜ ᴄʜáᴜ ᴛʜấʏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄứ ɴʜắᴄ đɪ, ɴʜắᴄ ʟạɪ ᴠề sự ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴠà ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ đó

Cùɴɢ ᴠớɪ ᴄʜị H, ʟᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ – ɴɢườɪ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴏ ʙé ᴄũɴɢ ʟàᴍ đơɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ. ʟᴜậᴛ sư ɴʜậɴ địɴʜ Tʜáɪ ʟà ɴɢườɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, đủ ɴăɴɢ ʟựᴄ xử ʟý ʜàɴʜ ᴠɪ ɴʜưɴɢ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó độɴɢ Tʜáɪ ᴄ.ᴀ.ɴ ɴɢăɴ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ xóᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɴʜằᴍ ʜ.ủ.ʏ ʙ.ỏ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ.

Tʜáɪ đã xóᴀ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄủᴀ 04 ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ɴʜà ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪɴᴍᴇᴄ ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ V.A đượᴄ ʙáᴄ sĩ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋʜôɴɢ ɢɪữ đượᴄ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ sốɴɢ. Hàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴄʜᴏ Tʀᴀɴɢ ᴠì ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ Tʜáɪ ᴋʜᴀɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʟý ᴅᴏ ᴄʜáᴜ V.A ǫᴜᴀ đờɪ ᴠà Tʀᴀɴɢ ᴛʜì ʟᴜôɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ sự ʀᴀ đɪ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴋʜôɴɢ ᴅᴏ ᴍìɴʜ ɢâʏ ʀᴀ.

Tʜáɪ ᴋʜᴀɪ ʀấᴛ ʜᴏ.ᴀɴɢ ᴍᴀ.ɴɢ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ᴄᴏɴ đã ᴍấᴛ ɴʜưɴɢ ʟạɪ đủ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ᴛʜủ đᴏạɴ ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ ᴠàᴏ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴅɪ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ xóᴀ ᴛᴏàɴ ʙộ 04 ᴄᴀᴍᴇʀᴀ. Nʜư ᴠậʏ, Tʜáɪ đã ʙɪếᴛ Tʀᴀɴɢ ʀᴀ ᴛᴀʏ ʟàᴍ ᴄʜáᴜ ǫᴜᴀ đờɪ ᴛừ ᴋʜɪ Tʜáɪ ở ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴛʀêɴ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ 15 ɢɪờ 24 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 22/12/2021. Tʜáɪ ᴄó ɢọɪ đɪệɴ ᴄʜᴏ Tʀᴀɴɢ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴠàɪ ɢɪâʏ ʀồɪ ᴅ.ậ.ᴘ ᴍáʏ.

Tʜáɪ ᴄó ᴋʜᴀɪ ɢọɪ Tʀᴀɴɢ để ᴄ.ᴀɴ ɴɢ.ăɴ ʟà sự ʙᴀᴏ ʙɪệɴ ʜàɴʜ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ. Tʜáɪ ᴄó ᴍặᴛ ở ɴʜà ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴛʀướᴄ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄ.ᴀ.ɴ ɴɢ.ăɴ ᴍà ᴄòɴ ʜù ᴠàᴏ ʜᴏặᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛáᴄ độɴɢ ᴄʜáᴜ ᴄùɴɢ Tʀᴀɴɢ. Tʜáɪ ᴠà Tʀᴀɴɢ ᴄùɴɢ ʙàɴ ʙạᴄ để xóᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʟà để ᴛ.ɪ.ê.ᴜ ʜ.ủ.ʏ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ x.â.ᴍ ᴘʜ.ạᴍ ᴛí.ɴʜ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴄʜáᴜ sᴜốᴛ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ. – ʟᴜậᴛ sư Tʜáɪ ɴêᴜ ᴛʀᴏɴɢ

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *