T6. Th3 1st, 2024

S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼nay 20/10 t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼–̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼.̼ô̼.̼n̼.̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼
S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼hôm nay ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼6̼P̼3̼-̼3̼8̼0̼9̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼để bán.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼6̼L̼-̼0̼4̼8̼5̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼C̼a̼o̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼.̼ô̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

C̼ú̼ ̼v̼.̼a̼ ̼c̼.̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼.̼é̼.̼o̼ ̼l̼.̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼C̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼ ̼–̼ ̼K̼1̼1̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼C̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼K̼1̼1̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼
Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼ay ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼
T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼ẩ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼
C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼a̼o̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼nay tạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ế̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼-̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼i̼g̼ ̼C̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼V̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼L̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼r̼a̼y̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼ẩ̼u̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼3̼ ̼Đ̼H̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼

Đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼.̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ả̼m̼
H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *