CN. Th4 14th, 2024

T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲l̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲ỡ̲ ̲b̲ờ̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲á̲m̲ ̲ả̲n̲h̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲r̲õ̲ ̲y̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ố̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲

H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲

̲Đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲(̲3̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲d̲o̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲l̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲g̲h̲e̲n̲ ̲t̲u̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ù̲ ̲q̲u̲á̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲.̲

H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲

̲S̲á̲n̲g̲ ̲1̲5̲/̲9̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲(̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲(̲3̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲ấ̲p̲ ̲5̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲â̲m̲ ̲A̲n̲,̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ố̲ ̲ý̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲.̲ ̲

Chân dung người tình dùng fb người vợ để gửi những hình ảnh thân mật trêu tức người chồngC̲h̲â̲n̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲f̲b̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲ê̲u̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲

̲B̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲đ̲ứ̲t̲ ̲l̲ì̲a̲ ̲2̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲.̲T̲.̲T̲ ̲(̲2̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲.̲ ̲

̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲K̲.̲L̲

̲B̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲3̲/̲9̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲.̲T̲.̲T̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲g̲ặ̲n̲g̲ ̲h̲ỏ̲i̲.̲ ̲Q̲u̲a̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲â̲u̲.̲ ̲

̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲v̲ã̲ ̲q̲u̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ế̲p̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲a̲o̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲ ̲”̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲”̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲.̲ ̲B̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲t̲a̲y̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲l̲ì̲a̲ ̲2̲ ̲t̲a̲y̲.̲ ̲

H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲

̲T̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲ợ̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ả̲i̲ ̲b̲ă̲n̲g̲ ̲b̲ó̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲.̲ ̲R̲i̲ê̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲a̲m̲ ̲A̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲/̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲D̲â̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *