CN. Th3 3rd, 2024

P̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ù̲n̲ ̲n̲g̲ụ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲Y̲ế̲n̲ ̲N̲h̲i̲ ̲ở̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲r̲ả̲n̲g̲ ̲B̲o̲m̲,̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ụ̲c̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲.̲

̲T̲ố̲i̲ ̲1̲1̲/̲9̲,̲ ̲b̲à̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲C̲h̲â̲u̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲r̲ả̲n̲g̲ ̲B̲o̲m̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲Y̲ế̲n̲ ̲N̲h̲i̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲ố̲ ̲N̲a̲i̲ ̲3̲.̲

̲C̲á̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲,̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲F̲B̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲)̲

̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲7̲h̲3̲0̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ù̲n̲ ̲n̲g̲ụ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲Y̲ế̲n̲ ̲N̲h̲i̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲k̲ẹ̲t̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ụ̲c̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲.̲

̲N̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲C̲C̲C̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲c̲h̲ụ̲c̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲o̲a̲n̲,̲ ̲đ̲ụ̲c̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲.̲

V̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲ở̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲:̲ ̲X̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲3̲2̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲3̲2̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲.̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲l̲o̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲.̲

̲D̲a̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲1̲7̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲ở̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲8̲/̲9̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲Đ̲.̲T̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲1̲/̲9̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲3̲2̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲ở̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲l̲o̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲.̲

̲N̲h̲ư̲ ̲D̲â̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲0̲/̲9̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲7̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲3̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲A̲D̲N̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲.̲

̲C̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲M̲.̲N̲.̲K̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲4̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲B̲ạ̲c̲ ̲L̲i̲ê̲u̲)̲;̲ ̲H̲.̲L̲.̲B̲.̲N̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲6̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲A̲n̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲)̲;̲ ̲N̲.̲T̲.̲N̲.̲D̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲6̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲A̲n̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲)̲;̲ ̲N̲.̲T̲.̲X̲.̲T̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲1̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲)̲;̲ ̲B̲.̲T̲.̲A̲.̲T̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲9̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲)̲;̲ ̲D̲.̲T̲.̲K̲.̲D̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲6̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲S̲ó̲c̲ ̲T̲r̲ă̲n̲g̲)̲;̲ ̲N̲.̲T̲.̲T̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲1̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲)̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲8̲/̲9̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲1̲7̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲3̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲A̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲(̲T̲P̲.̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲)̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲A̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲c̲ũ̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲L̲ê̲ ̲A̲n̲h̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲(̲4̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲T̲P̲.̲T̲h̲ủ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲K̲h̲ả̲i̲ ̲(̲3̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲)̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲1̲.̲

̲V̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲ậ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲0̲h̲1̲5̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲6̲/̲9̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲(̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ệ̲t̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲s̲â̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲)̲.̲ ̲P̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲s̲a̲u̲ ̲(̲7̲/̲9̲)̲,̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲3̲2̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *