CN. Th4 14th, 2024

Ôn̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼nay,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼é̼p̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

2 anh em họ chết đuối, bố mẹ khóc ngất xỉu - ảnh 1
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼õ̼n̼g̼ ̼x̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼ủ̼ ̼l̼á̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼.̼.̼.̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼
̼H̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼
”̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼

̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ỗ̼i̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ò̼ ̼ố̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

Tạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼Ở̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼:̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼à̼,̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼.̼ ̼ ̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

Thi thể hai cháu Nguyên và Trỗi bất động trên giường như đang nằm ngủ.

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ỗ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼
̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼“̼L̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

Chị Hảo khóc vật vã gọi tên hai con và nhờ mọi người thức hai con dậy. Chị cứ ngỡ con mình đang nằm ngủ.
̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼
̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼é̼p̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼â̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼.̼.̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼!̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼/̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ỗ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼a̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ì̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ò̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Ao nước nơi hai anh em Nguyễn và Trỗi bị đuối nước.
̼C̼h̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼A̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ỗ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

Người dân đến chia buồn, động viên gia đình rất đông.

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼/̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼
̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼ ̼b̼á̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼&̼X̼H̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *