CN. Th3 3rd, 2024

B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼’̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼’̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼

̼B̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼o̼i̼s̼a̼o̼.̼n̼e̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼S̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼

Bảo Bảo trong phim Gạo nếp gạo tẻ phần 1.

B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼’̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼’̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼,̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Gạo nếp gạo tẻ": Con trai út nhà bà Mai bỗng nhiên "mất tích", hóa ra đây chính là lý do!

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼,̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Á̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ụ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼!̼”̼.̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ú̼t̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼H̼u̼ỹ̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼í̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼,̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼
̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

Bảo Bảo đóng chính phim Mặt Trời con ở đâu?.

B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼’̼M̼ặ̼t̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼’̼.̼

̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

Bảo Bảo trong 'Gạo nếp gạo tẻ'

B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼’̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼’̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼V̼i̼e̼C̼h̼a̼n̼n̼e̼l̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *