T6. Th3 1st, 2024

N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲ở̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲ể̲ ̲g̲i̲â̲y̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ù̲n̲ ̲n̲g̲ụ̲t̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ò̲ ̲h̲é̲t̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲.̲

Đ̲ế̲n̲ ̲1̲1̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲7̲/̲9̲,̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲A̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲(̲T̲P̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲)̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲1̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ơ̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲

M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲d̲ữ̲ ̲d̲ộ̲i̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ô̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲l̲í̲n̲h̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲o̲ả̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲.̲ ̲
A̲n̲h̲ ̲Đ̲ỗ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲ú̲ ̲(̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲h̲o̲ả̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲a̲i̲.̲
”̲C̲h̲á̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲.̲ ̲Ở̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲s̲â̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲”̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲ú̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲

N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲

A̲n̲h̲ ̲T̲ú̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ê̲m̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲b̲a̲n̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲đ̲e̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲m̲ù̲ ̲m̲ị̲t̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ố̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲.̲
C̲h̲ị̲ ̲N̲h̲ư̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲(̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲A̲n̲ ̲P̲h̲ú̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲á̲n̲ ̲l̲o̲ạ̲n̲.̲ ̲

L̲ú̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲6̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲ở̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲a̲n̲g̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲n̲,̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲s̲ợ̲,̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ắ̲m̲,̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ổ̲i̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ắ̲m̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲.̲ ̲
T̲h̲e̲o̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲n̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲a̲ ̲h̲é̲t̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲ứ̲u̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲u̲.̲

S̲ợ̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲,̲ ̲l̲a̲n̲ ̲c̲a̲n̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲l̲u̲ô̲n̲,̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲á̲m̲ ̲ả̲n̲h̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲

B̲à̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲B̲í̲c̲h̲ ̲P̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲(̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲T̲e̲c̲c̲o̲ ̲H̲o̲m̲e̲)̲ ̲-̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲A̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲(̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲D̲i̲ệ̲u̲,̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲b̲a̲y̲ ̲l̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲ổ̲.̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲ổ̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ù̲n̲ ̲n̲g̲ụ̲t̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲n̲g̲ắ̲n̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲o̲ả̲ ̲v̲à̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲

T̲ô̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲s̲á̲t̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲o̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲s̲a̲o̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲b̲ắ̲c̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ự̲ ̲k̲ế̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲l̲e̲o̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲.̲ ̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲c̲á̲i̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ự̲ ̲k̲ế̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲”̲,̲ ̲b̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

B̲à̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲B̲í̲c̲h̲ ̲P̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲l̲í̲n̲h̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲b̲ắ̲c̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲V̲ ̲V̲T̲C̲ ̲N̲e̲w̲s̲.̲
T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲1̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲0̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ẹ̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.̲

T̲r̲ư̲a̲ ̲7̲/̲9̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲V̲õ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲T̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲a̲i̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲,̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲.̲

Ô̲n̲g̲ ̲V̲õ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲k̲ẹ̲t̲,̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲;̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲,̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲
Ô̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲a̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲a̲i̲ ̲b̲a̲o̲ ̲c̲h̲e̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.̲

“̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲,̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲,̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲”̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲V̲õ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

Ô̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ậ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲A̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲.̲ ̲T̲h̲ố̲n̲g̲ ̲k̲ê̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲1̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲,̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲0̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲

L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲u̲n̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲.̲

D̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲s̲à̲n̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲A̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲.̲5̲0̲0̲ ̲m̲2̲ ̲(̲c̲a̲o̲ ̲3̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲)̲,̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲4̲0̲0̲ ̲m̲2̲ ̲(̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲,̲ ̲3̲)̲,̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲í̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲g̲ỗ̲.̲

P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲1̲3̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲6̲6̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲
S̲a̲u̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲ờ̲,̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲.̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲1̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲

L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲9̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲ẹ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲,̲ ̲n̲â̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲2̲3̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲7̲/̲9̲.̲
P̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲9̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲c̲h̲á̲y̲
L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲9̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲ẹ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲,̲ ̲n̲â̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲2̲3̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲7̲/̲9̲.̲

H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲c̲a̲o̲ ̲b̲a̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲ù̲n̲g̲

K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲6̲h̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲â̲u̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲ở̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲3̲,̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲h̲á̲t̲ ̲3̲0̲5̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲.̲ ̲”̲Đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲2̲3̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲s̲ẽ̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲M̲a̲i̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲ở̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲1̲8̲h̲.̲
T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲1̲5̲h̲,̲ ̲1̲5̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲u̲ệ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲k̲ẹ̲t̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲

D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲h̲á̲t̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲ ̲d̲o̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ộ̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲a̲o̲.̲
M̲ộ̲t̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ấ̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲s̲ậ̲p̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲e̲ ̲l̲ấ̲p̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲ố̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲ậ̲n̲.̲ ̲”̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲,̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲u̲ệ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲”̲,̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲o̲à̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲7̲/̲9̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲P̲C̲C̲C̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲
K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲1̲h̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲b̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲ổ̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲A̲n̲ ̲P̲h̲ú̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲D̲i̲ệ̲u̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲4̲0̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲.̲ ̲H̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲,̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲c̲ứ̲u̲;̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲b̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲.̲

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *